1. ส่งเสริมพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมการผลิต
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมการผลิตให้ทันสมัย
  3. กำกับ ดูแล การประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม