“อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการที่มีขีดความสามารถ

ในการแข่งขันภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”