วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวจุฑาพร ปราบปรี วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ดำเนินจัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ำ บริเวณลุ่มน้ำสายหลัก ลำธาร คูคลอง และบึง ที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดตรัง ตามแผนปฏิบัติงานภายใต้โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และตามแผนการตรวจกำกับดูแลโรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดเก็บข้อมูลการวางแผนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำสายสำคัญ โดยได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและสถานประกอบการ ณ จุด/บริเวณต่างๆ จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. แม่น้ำตรัง (วัดประสิทธิชัย) ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2. คลองปอน ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 3. คลองห้วยยาง (บริเวณด้านข้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหน้ำแข็งตรัง) ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 4. สะพานหน้าโรงเรียนบูรณะรำลึก ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ทั้งนี้ เพื่อนำส่งศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ต่อไป