วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายธนาธิป เพชรสุด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ มิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุม