วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นายเทอด อักษรทอง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนางสาวจุฑาพร ปราบปรี วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MOI KM Sharing Day ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง การกำกับโรงงานด้านวัตถุอันตราย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล EP.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานรัฐมนตรี และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน