วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง ในที่ประชุม ผู้ว่าราชการฯ ได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ - เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 เครือข่าย ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ตรังภูทอง คอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 274 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง